Algemene voorwaarden en vrijwaringsclausule

Idea | Gesprekstherapie | Filosofische Praktijk (vanaf nu in deze voorwaarden naar verwezen als zijnde 'Idea') is de handelsnaam van Alex Doumen, zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze dienstverlening.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Alex Doumen en haar klanten/opdrachtgevers. Ze zijn van toepassing op alle diensten die geleverd worden door Alex Doumen: (groeps)gesprekken, trainingen, workshops, events etc. zowel online als offline.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke afspraak die geplaatst wordt door een klant van de website 'praktijkidea.be'. Door het boeken van een dienst of diensten, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden.  

Afspraken en duur van de sessies

Afspraken worden in onderling overleg vastgelegd. Een gesprekssessie duurt maximaal 60 minuten.

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak dient uiterlijk vierentwintig uur van tevoren te gebeuren. Bij niet tijdige afzegging of bij afwezigheid zonder kennisgeving, zal het tarief voor de sessie in rekening worden gebracht. In geval van overmacht wordt een inhaalsessie aangeboden.

I.v.m. het traject wordt er uitgegaan van een duur tussen de 2 en 10 sessies. Dit hangt niet vast en wordt altijd in samenspraak besproken.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Idea biedt hoogwaardige gesprekken en begeleiding, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de consequenties die bezoekers verbinden aan inzichten en ideeën opgedaan tijdens de dienstverlening. De klant draagt hierin zelf zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Ook in verband met het wel/niet behalen van de beoogde resultaten bij een traject. Idea verleent uitdrukkelijk geen psychologische, psychiatrische of (bio)medische hulpverlening.

Idea beschouwt de reguliere geneeskunde als basis voor de gezondheid van haar cliënten en voert zelf geen diagnoses of medische handelingen uit. Een gesprekssessie/consultatie valt niet onder medische hulpverlening en wordt bijgevolg ook niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

Tarieven en betalingen

Particuliere bezoekers betalen het tarief zoals vermeld op de website. 

Alle prijzen en tarieven kunnen veranderen. De prijs die door de klant betaald dient te worden, is de prijs op de datum van de online boeking of bestelling.

Privacy en vertrouwelijkheid

Idea is verbonden aan deontologische en ethische richtlijnen die ten alle tijde worden nagestreefd. Alles wat tijdens de sessies wordt besproken of gedeeld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit principe is verankerd in een deontologische geheimhoudingscode die ik als professionele begeleider naleef. Dit betekent dat geen enkel aspect van de gesprekken zonder expliciete toestemming met anderen wordt gedeeld. Privacy wordt zeer strikt genomen en gerespecteerd. 

Persoonsgegevens

Bezoekers stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze relevant zijn voor de administratie van Idea. Er wordt zorgvuldig met deze gegevens omgegaan en deze worden niet aan derden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht. Ook de gegevens die de klant bezorgt via de website of persoonlijk worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit doorgegeven aan derden. Idea respecteert de privacywetgeving, met name de wet der bescherming van de persoonsgegevens.

Geschillen

Indien er een geschil ontstaat dat niet binnen het kader van de gesprekssessies kan worden opgelost, worden de sessies stopgezet. Beide partijen verplichten zich in dat geval tot een financiële afwikkeling binnen twee weken. Het Belgisch recht is van toepassing.

Wijzigingen

Idea behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. De meest recente versie is altijd te raadplegen via deze website. Deze lijst van voorwaarden is niet-exhaustief.